قطب علمی طراحی شهری و بافت های با ارزش و فرسوده |

جمعه, 09 مرداد 1394
پرينت

فراخوان جهت همکاری با وب سایت

بدین وسیله از کلیه از همکاران محترم تقاضا می شود, در صورت دسترسی به عکس ها ی هوایی و ماهواره و نقشه های توسعه ادواری شهرهای کشور که مربوط به دهه های مختلف می باشد در اختیار این سایت قرار دهند.
این هدیه به منزله عضویت در سایت قطب علمی طراحی شهری به حساب آمده و این سایت نیز تعهد می نماید تصاویر و نقشه های مورد نیاز شما عضو محترم را در صورت وجود در بایگانی خود, تامین نماید.

دریافت لیست عکس ها و نقشه ها

بالای صفحه